1      ETISKE RETNINGSLINJER FOR PDS GRUPPENS SELSKAPER

Etiske retningslinjer gjelder for alle selskaper definert innunder PDS Gruppen:

Project & Design Services (PDS)
PDS Protek (PDSP)

PDS Gruppen har etablert følgende etiske retningslinjer for sin virksomhet:

 • PDS-selskapene skal handle i samsvar med nasjonalt og internasjonalt lovverk.
 • PDS-selskapene skal ikke inngå samarbeid med aktører; selskaper eller enkeltpersoner, som kompromitterer eller bryter ovennevnte retningslinje eller alminnelig god forretningsetikk.
 • PDS-selskapene skal ikke, direkte eller indirekte, betale for å oppnå fordeler i konkurranse- sammenheng eller for å få innpass hos aktuelle kunder/ i prosjekter, samt det å oppnå et urettmessig omdømme av sin forretningsdrift.
 • PDS-selskapene skal jobbe aktivt mot korrupsjon og skal ikke direkte eller indirekte motta økonomisk kompensasjon, bestikkelser, gaver etc. fra andre selskaper/ enkeltpersoner som ønsker å oppnå fordeler i konkurransesammenheng etc., og som på denne måten gjør at det kan stilles spørsmålstegn ved PDS selskapenes nøytralitet/uhildethet.
 • PDS-selskapene skal ikke forskjellsbehandle personer eller selskaper basert på rase, hudfarge, etnisk bakgrunn, religion, legning, alder, nasjonal opprinnelse, seksuell legning, sosial status, eller handikap.
 • PDS-selskapene skal ikke inngå samarbeid med selskaper som benytter barn eller tvunget arbeidskraft i sin virksomhet. Der PDS ansatte registrerer at barnearbeid finner sted, skal dette rapporteres til ledelsen som igjen rapporterer til rette myndighet. PDS-selskapene er imot kjøp av seksuelle tjenester og de ansatte må avstå et hvert tilbud og kjøp av seksuell art når man er i oppdrag eller på reiseoppdrag i PDS regi.
 • PDS-selskapene er politisk uavhengige og støtter ikke politiske partier og politikere. PDS vil delta i politiske debatter der det er av selskapsrelatert interesse.
 • PDS ansatte står fritt til å delta i aktivt i politiske aktiviteter og partier, men uten å involvere PDS-selskapene og den ansattes rolle i selskapet.
 • PDS ansatte må ha en godkjennelse fra ledelsen dersom ansatte ønsker styreverv i konkurrerende selskaper. Dette for å unngå interessekonflikter, habilitetskonflikter, oppnåelse av fordeler på feil grunnlag, samt tvil om god forretningsskikk.
 • PDS-selskapenes ledelse skal formidle ovennevnte retningslinjer til alle ansatte og kontrollere at de etterleves.2      PDS GRUPPEN OG LEDELSENS ANSVAR

PDS Gruppens ledelse har ansvar for at de etiske retningslinjene som her er trukket opp, formidles og forstås av den enkelte ansatte. Formidlingen av denne informasjonen skal foretas (og repeteres) ved fellesmøter og i medarbeidersamtaler med den enkelte ansatte. Det er et ufravikelig krav at alle ansatte skal ha lest dette dokumentet; ”Etiske retningslinjer for PDS Gruppens selskaper”.

Ledelsen skal også formidle de gjeldende etiske retningslinjene til samarbeidende selskaper og enkeltmannsforetak.

3      PDS GRUPPEN OG LOVVERK

PDS Gruppens selskaper skal følge og etterleve det til enhver tid gjeldende lovverk; både internasjonal og nasjonal legitim lov. I tvilstilfeller; tolkning, manglende referanser (presedens) og/eller andre uavklarte situasjoner knyttet til de PDS-ansattes virke og tjenesteyting, skal daglig leder kontaktes og forelegges de gjeldende uoverensstemmelsene. Om nødvendig skal daglig leder kontakte juridisk kompetanse innen lovfeltet for endelig avklaring.

4      PDS GRUPPEN OG SAMARBEID

PDS Gruppen har via sine virkefelt siden etableringen opparbeidet seg et bredt nettverk av samarbeidende selskaper og enkeltmannsforetak. Det er ledelsens ansvar å informere disse samarbeidspartnerne om de etiske retningslinjene som gjelder for PDS Gruppen (ref. også ”PDS Gruppen og ledelsens ansvar”). Samarbeidspartnere som ikke vil/kan etterleve de vedtatte retningslinjene, skal ekskluderes fra et videre samarbeid. PDS Gruppens ledelse skal begrunne avgjørelsen.

5      PDS GRUPPENS SYN PÅ MILJØ OG HMS

PDS Gruppens ansatte og selskaper skal hele tiden fokusere på at det ytre og indre miljø ikke utsettes for negativ miljøpåvirkning. Det ytre miljø inkluderer vår fokus på årvåkenhet i forbindelse med prosjektering: våre ingeniører og tekniske tegnere skal minimalisere miljøbelastningen ved valg av teknisk løsning. ”Det beste for miljøet er å ta hensyn til alle resipienter; både lokalt som globalt”. Det indre miljøet inkluderer vår holdning til det psykososiale miljøet i bedriften. Ledelsen skal dyrke fram og ivareta et godt arbeidsmiljø, og gjennom det fokusere på minimalt med skader og fravær. De ansatte skal gjennom tillitsmannsapparatet tas med på råd, og i felleskap med ledelsen skal selskapenes HMS-filosofi utvikles.

1      ETHICAL GUIDELINES FOR PDS GROUP COMPANIES

The Ethical guidelines apply for all companies defined in the PDS Group:

Project & Design Services (PDS)
PDS Protek (PDSP)

PDS Group has established the following ethical guidelines for it’s activities:

 • PDS- companies shall act according to national and international legal framework.
 • PDS- companies shall not enter co-operation with parties; companies or persons, which compromise or violate the above mentioned guidelines and/ or common business practice.
 • PDS- companies shall not pay, directly or indirectly, to gain advantage in competition and competitive bidding, or to gain access to particular customers/ in projects, and gain unlawful reputation of its business practice.
 • PDS- companies shall work actively against corruption and shall not directly or indirectly receive economic compensation, bribery, gifts etc. from other companies/ persons who wants to gain advantages in competition and competitive bidding etc., and through their action can question PDS’ integrity, neutrality and impartiality.
 • PDS- companies shall not discriminate persons or companies based on rase, sex, skin color, ethnical background, religion, sexual predilection, age, nationality, social status, political affiliation or handicap.
 • PDS- companies shall not enter co-operation with companies which employ children or forced labor in its business practice. If PDS employees register such activity, the employees must warn the PDS management, which will report the incident to the proper authority. PDS-companies are against purchase of sexual activity, and the employees must waive any offer and purchase of sexual activity while on duty or on company related travels.
 • PDS- companies are politically independent, and do not support political parties and politicians. PDS will enter a political debate where the debate is of company related interest. PDS employees are free to participate in political activities and parties, however without involving the company, and without reference to the employees’ role in PDS.
 • PDS employees must receive an approval from the management before entering a board position in competitive companies. This to avoid conflict of interest, competence conflicts, gain advantages on incorrect foundation and doubt of good business practice.
 • PDS- companies’ management shall pass on the above mentioned guideline to all employees and ensure that they are followed.
2      PDS GROUP AND MANAGEMENT RESPONSIBILITY

The management in the PDS Group carry the responsibility to communicate to its employees the guidelines established, and make sure that the employees understand its content. The guidelines shall be repeated during joint meetings and during employee appraisal interview. It is an unalterable demand that all PDS employees shall read the Document; “Etiske retningslinjer for PDS Gruppens selskaper”.

The Management shall also communicate these guidelines to companies or sole trading companies co-operating with PDS.

3      PDS GROUP: LEGISLATION

The companies in the PDS Group shall act according to applicable laws; both international and national legitimate law. In case of doubt; interpretation, lack of references (precedent) and/or unclarified situations linked to PDS employees work and service, shall the General Manager be contacted and brought forward on the applicable nonconformity. The General Manager shall contact juridical assistance to clarify the nonconformity, if necessary.

4      PDS GROUP: CO-OPERATION

PDS Group has through its fields of action gained a broad network of co-operating companies and sole trading companies. It is the managements’ responsibility to inform these parties regarding the ethical guidelines applicable for the PDS Group (see also PDS Group and management responsibility). Collaborating partners/companies which avoid or cannot follow live up to the guidelines carried, shall be excluded from further co-operation. The PDS Group management shall give written argument.

5      PDS GROUP: HSE

The employees in PDS Group and it companies shall at all times have focus on internal and external environment when it comes to avoiding negative environmental exposure. The external environment includes our focus on awareness in connection with design: Our engineers and technical designers shall minimize the environmental liability when choosing technical solutions. “The best solution for the environment is to respect all recipients: locally and globally”. The inner environment includes our attitude to towards the psychosocial environment in the company. The management shall encourage and ensure a good work environment and through this have focus on minimizing injuries and absence. The employees shall through the representative apparatus be included for HSE advice. The company HSE philosophy shall be developed in fellowship with the management.

Last ned PDFLast ned PDS Proteks etiske retningslinjer i PDF-format
Del gjerne!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn